Pla de Mesures Antifrau

L’Ajuntament aprova el Pla de Mesures Antifrau per a les actuacions que es duguin a terme en l’execució dels fons europeus Next Generation

El Pla, aprovat per la Junta de Govern el dia 2 de març de 2022, defineix les bases per a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau i la gestió dels conflictes d’interès en la gestió dels fons europeus Next Generation.

El text inclou la declaració institucional de lluita contra el frau manifestant el compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió al principis més estrictes d’integritat, objectivitats i honestedat.

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) assenyala l’obligació que tenen els Estats Membres d’aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència s’ajusti al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflictes d’interessos.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té la condició d’Entitat Executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) segons el que disposa l’Ordre HFP1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació i Resiliència.

Aquest Pla es configura com un instrument de planificació viu i flexible, en tant que es podrà anar modificant en la mesura que es puguin dictar instruccions, normativa o guies per a l’elaboració d’aquests plans de mesures antifrau, i es pretén que estigui en revisió contínua en relació amb cadascuna de les actuacions plantejades en la lluita contra el frau per perfeccionar-les.

L’estructura de les mesures d’aquest Pla és la que determina l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, al voltant de les quatre àrees clau del denominat cicle antifrau –prevenció, detecció, correcció i persecució– i el Pla serà aplicable, exclusivament, a les actuacions que dugui a terme l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el seu sector públic per a l’execució dels fons del MRR, dins de les obligacions establertes en el PRTR.